Faculty members

 

 

PROFESSORS:

 

 

Department head

Baidabekov Auez

Kenesbekovich

Резюме

baidabekov_ak@enu.kz


 

 

 


Nurmakhanov Baimakhan

Nurmakhanovich

Резюме

nurmakhanov_bn@enu.kz

 

 

 


 

Samuratova Tattigul

Kakenovna

 Резюме

samuratova_tk@enu.kz

 

 

 

 

Kusebaev Ualikhan

Kazhyakbarovich

Резюме

kussebayev_uk@enu.kz

 

Begimbay Kavira

Mukhambetzhanovna

Резюме

begimbai_km@enu.kz

 

 

 

Sadykova Zhanna

Markovna

Резюме

sadykova_zhm@enu.kz

 

 

Bazarbayeva Saule

Maratovna

 Резюме

bazarbayeva_sm_1@enu.kz

 

 

 ASSOCIATE PROFESSOR:

 

Utesheva Gulnur

Tashkenbaevna

 Резюме

utesheva_gt@enu.kz

   

 

 SENIOR TEACHERS:
 

Tusupbekova Sholpan

Mukametkanovna

 Резюме

tussupbekova_shm@enu.kz

 

Tuleuova Gulmarzhan

Kuatkyzy

Резюме

tuleuova_gk@enu.kz

   

Belesarova Bakyt

Bakhtiyarovna

Резюме

belessarova_bb@enu.kz

 

 

Rahimzhanova Gulnur

Baltabekovna

Резюме

rahimzhanova_gb@enu.kz

Еraly Elmira

Anuarbekovyna

Резюме

eraly_ea@enu.kz

 

Abdramanova Zhanat

Muratovna

Резюме

abdramanova_zhm_1@enu.kz

 

 

Butabekova Aida

Sarsenbaevna

Резюме

butabekova_as_1@enu.kz