Department Staff

 

 

Professors

 

 

Aukazhieva Zhanar Muratovna

Head of Department

candidate of technical sciences

email: aukazhiyeva_zhm@enu.kz

phone: 33-407 

Tolkynbayev Temirkhan Anapiyayevich

Dr. of Tech. Sc.

phone: 33-407 

 

 

Ishankulov Marat Shaydulovich

doctor of geographic science

 email: ishankulov_msh@enu.kz

phone: 33-407 

 

 

 

Sagyndyk Maral Shanabylkyzy

candidate of technical sciences

email: sagyndyk_mzh@enu.kz

phone: 33-407 

 

Docents

 

 

Sattarov Sapar Slyamiyanovich

candidate of technical sciences

email: sattarov_ss@enu.kz

 phone: 33-407 

 

 

Akhmetova Nagima Zeinullinova

candidate of economical sciences

 email: akhmetova_nz@enu.kz

 phone: 33-407 

 

Senior teachers

  

 

 

Mustafina Nurzhamal Karymsakovna 

  email: mustafina_nk@enu.kz

phone: 33-407 

 

 

 

 

 

 

Sartabayeva Galiya Sultanbekovna

master of  assessment

email: sartabayeva_gs@enu.kz

phone: 33-407 

 

 

Kerimkulov Zhandos Seitovich 

master of automatization and control

email: kerimkulov_zhs@enu.kz

phone: 33-407 

Kosherov Olzhas

 master of geodesy

email: kosherov_ok_1@enu.kz

phone: 33-407 

 

 

Muratova Asem Muratovna

 master of geodesy

email: muratova_am_1@enu.kz

phone: 33-407 

 

Musagalieva Batima Erlanovna

 master of cadaster

email:mussagaliyeva_bye_1@enu.kz

phone: 33-407

 

 

Sarieva Aigerim Seydullayevna 

master of geodesy

email: sariyeva_as_2@enu.kz

 phone: 33-407

 

 

Teachers

Aliyev Abaikhan

 master of geodesy

email: Aliyev_ab_2@enu.kz

phone: 33-407